Toimielimet

SKVL Alueneuvosto

Alueneuvosto toimii hallituksen apuna ja sen valvonnan alaisena. Alueneuvoston valitsee liittokokous kalenterivuodeksi kerrallaan. Se käsittelee liiton hallituksen sille esittämiä asioita ja tekee hallitukselle ehdotuksia sekä kannanottoja liiton tulevan toiminnan edistämiseksi. Erityisenä painopistealueena on liiton alueellinen työ. Alueneuvosto kokoontuu vuoden aikana kolme kertaa.

SKVL Alueneuvosto

SKVL Eettisen toiminnan valiokunta

SKVL:n sääntöjen mukaan liiton jäsenistä tehdyt reklamaatiot käsittelee eettisen toiminnan valiokunta. Eettisen toiminnan valiokunnalla on oikeus antaa huomautus liiton jäsenelle lainsäädännön, hyvän välitystavan tai liiton omien ohjeiden tai määräysten vastaisesta toiminnasta. Eettisen toiminnan valiokunta esittelee hallitukselle asiat, joissa ehdotetaan liiton jäsenelle muita sääntöjen mukaisia kurinpitotoimia. Valiokunta käsittelee reklamaatiot liiton hallituksen vahvistaman ohjesäännön mukaisesti.

SKVL Eettisen toiminnan valiokunta

SKVL Laatu- ja koulutusvaliokunta

Laatu- ja koulutusvaliokunta on SKVL:n hallituksen nimittämä valiokunta. Valiokun­nan jäsenten tulee olla laatukoulutuksen käyneitä SKVL:n Laatuyrittäjiä. Valiokunnan tavoitteena on yhdessä SKVL:n jäsenyritysten kanssa parantaa alan arvostusta ja tukea yksityisiä kiinteistönvälitys­yrityksiä toimimaan mahdollisim­man laadukkaasti ja kannattavasti kaikissa markkinatilanteissa.

Valiokunnan tehtävänä on suunnitella ja vastata SKVL:n järjestämästä jäsenten laatukoulutuksesta, sekä huolehtia laatujärjestelmän dokumentoinnista, A-laatukäsikirjan ajantasaisuudesta, sekä siihen liittyvistä menetelmäkuvauksista ja ohjeista. Lisäksi valiokunta seuraa ja kehittää laatuyrityksissä suoritettavia auditointeja sekä järjestää laatuyrityksille laadunhallinnan jatkokoulutusta.

SKVL Laatu- ja koulutusvaliokunta

SKVL Tilastovaliokunta

Tilastovaliokunnan tehtävänä on kerätä kiinteistön-ja asunnonvälitykseen liittyvää tietoa. Valiokunnan keskeisenä tehtävänä on seurata liittoa ja sen jäseniä kiinnostavia asioita, kuten jäsenmäärän kehitystä, asuntojen hintatason muuttumista, myyntiaikoja ja kauppamääriä sekä kilpailutilannetta ja välitystoiminnan kannattavuuteen vaikuttavia seikkoja.

SKVL Tilastovaliokunta

SKVL Vuokravälitysvaliokunta

Vuokravälitysvaliokunta käsittelee vuokravälitykseen liittyviä kysymyksiä sekä kerää siihen liittyvää tietoa. Valiokunta päivittää jäsenistön vuokravälitykseen liittyvät palvelutarpeet ja pyrkii yleisesti nostamaan vuokravälitysalan imagoa. Valiokunta pyrkii vaikuttamaan myös vuokravälityslainsäädännössä mahdollisesti havaittuihin epäkohtiin, sekä on yhteydessä valvoviin viranomaisiin, kuten Aluehallintovirastoon ja kuluttajasuojaviranomaisiin. Valiokunta tekee yhteistyötä myös Suomen Vuokranantajat ry:n ja Vuokralaiset VKL ry:n kanssa.

SKVL Vuokravälitysvaliokunta