Tietosuojaseloste

Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen informointiasiakirja.

REKISTERINPITÄJÄ

Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on Suomen Kiinteistönvälittäjät ry – Finlands Fastighetsmäklare rf (jäljempänä SKVL). SKVL vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään tätä Selostetta ja soveltuvia tietosuojalakeja noudattaen.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry – Finlands Fastighetsmäklare rf

Kalevankatu 4, 3.krs.

00100 Helsinki

y-tunnus 0202157-7

www.skvl.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Asema / Nimi: lakimies, OTM / Anna Mattila

sähköposti: anna.mattila@skvl.fi

postiosoite: kuten yllä

REKISTERIN NIMI JA TIETOSISÄLTÖ

SKVL:n asiakasrekisteri (”Asiakasrekisteri”).

Yleistä henkilötietojen käsittelystä

Siltä osin kuin Asiakasrekisteri sisältää henkilötietoja, niiden käsittelyssä noudatetaan tietosuojalakia ja muita kulloinkin voimassaolevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja viranomaisohjeita, jotka koskevat henkilötiedon käsittelyä. Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn henkilöön. Tässä asiakirjassa kuvataan tarkemmin henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovutusta koskevat menettelytavat, sekä rekisteröidyn oikeudet.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietojasi käsitellään yhteydenottopyyntösi käsittelyä varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on antamasi suostumus.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja:

  • nimesi
  • yhteystietosi
  • mahdolliset muut antamasi henkilötiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka saamme sinulta.

TIETOJEN LUOVUTUS

Emme luovuta rekisterin tietoja kaupalliseen tarkoitukseen tai kolmansille osapuolille paitsi toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön niin edellyttäessä lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa.

Tietohallinnon ulkoistamisen yhteydessä henkilötietojen käsittelyä voi tapahtua myös rekisterinpitäjän alihankkijoiden toimesta, mutta tällöin vain rekisterinpitäjän lukuun.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Emme luovuta tai siirrä tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietojasi säilytetään lähtökohtaisesti niin kauan kuin yhteydenottopyynnön käsittely ja pyyntöön vastaaminen kestää. Yhteydenottopyynnön hoitamisen jälkeen henkilötiedot poistetaan viivytyksettä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Asiakasrekisterin pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös muille käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja alihankkijoiden työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se on työhön liittyvien tehtävien hoitamiseksi tarpeellista. Rekisterin aineistoa säilytetään palveluntarjoajan suojatuilla palvelimilla.

Siltä osin, kuin henkilötietoja käsittelee rekisterinpitäjän lukuun tämän alihankkija, on rekisterinpitäjän ja alihankkijan välisillä sopimuksilla huolehdittu asianmukaisten suojatoimien järjestämisestä ja varmistettu, että henkilötietojen käsittely täyttää tietosuojalainsäädännön vaatimukset.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tietojen tarkastaminen, saaminen ja siirtäminen

Sinulla on lähtökohtaisesti soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja on tallennettu Asiakasrekisteriin. Sinun on esitettävä tarkastuspyyntö meille kohdan Yhteydenotot kuvatulla tavalla, kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa muodossa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, taikka sähköpostitse.

Toimitamme edellä mainitut tiedot sinulle 30 päivän kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat itse toimittamasi tiedot siirretyksi järjestelmästä toiseen jäsennellysti ja yleisesti käytössä olevassa koneellisesti luettavassa muodossa. Säilytämme kuitenkin siirretyt tiedot tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Virheellisen tiedon oikaiseminen

Sinulla on oikeus oikaista itseäsi koskevia rekisteriin tallennettuja tietoja siltä osin kuin ne ovat virheellisiä.

Tiedon käsittelyn vastustaminen tai rajoittaminen ja tiedon poistaminen

Sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien tietojen käsittelyä, mikäli koet, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta, sekä rajoittaa sinua koskevien tietojen käsittelyä, sekä oikeus saada sinua koskevat jo rekisteröidyt mainittuun tarkoitukseen tallennetut henkilötiedot poistetuksi, vaikka peruste tiedon käsittelylle muutoin olisikin.

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli rekisterissä oleva tieto perustuu antamaasi suostumukseen, on suostumus koska tahansa peruutettavissa ilmoittamalla tässä selosteessa mainitulle rekisterinpitäjän edustajalle. Pyynnön

perusteella poistetaan kaikki ne tiedot, joita ei ole säilytettävä, tai voida säilyttää, lain tai muun tässä tietosuojaselosteessa mainitun perusteen nojalla.

Menettely oikeuksien käyttämisessä

Tarkastus-, oikaisu- tai muun pyynnön voi esittää ottamalla yhteyttä meihin tässä selosteessa mainituilla yhteystiedoilla.

Erimielisyydet

Sinulla on oikeus saattaa asia Tietosuojavaltuutetun käsittelyyn, jos emme noudata oikaisu- tai muuta pyyntöäsi.

PROFILOINTI JA AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Emme tee henkilötietojen pohjalta profilointia tai käytä automaattista päätöksentekoa.

OIKEUS VALITTAA VALVONTAVIRANOMAISELLE

Sinulla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli katsot, että henkilötietojasi ei ole käsitelty soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

YHTEYDENOTOT

Oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse lakimies, OTM Anna Mattilalle osoitteeseen anna.mattila@skvl.fi. Voit myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry

Anna Mattila

Kalevankatu 4, 3. krs

00100 Helsinki

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

SKVL vastaa pyyntöihin 30 päivän sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 20.6.2022.