Jäsenyritysten valvonta

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry (SKVL) valvoo aluehallintoviraston ohella myös itse jäsenyritystensä toimintaa ja edellyttää, että jäsenyritykset toimivat välityslainsäädännön ja hyvän välitystavan mukaisesti.

Jäsenyritysten valvonta

Välitysliikkeiden yleinen valvonta

Aluehallintovirasto valvoo kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain noudattamista. Välitystoiminnassa epäillystä virheellisestä toiminnasta voi tehdä ilmoituksen aluehallintoviraston kilpailu- ja kuluttajaosastolle. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisena. Tarkemmat ohjeet ja aluehallintovirastojen yhteystiedot löytyvät Aluehallintoviraston verkkosivustolta.

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n oma valvonta

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry (SKVL) valvoo aluehallintoviraston ohella myös itse jäsenyritystensä toimintaa ja edellyttää, että jäsenyritykset toimivat välityslainsäädännön ja hyvän välitystavan mukaisesti. SKVL:n varsinaisena jäsenenä olevan yrityksen toiminnasta voi tehdä kirjallisen valituksen SKVL:lle. Valitus tulee toimittaa sähköpostin välityksellä osoitteeseen liitto@skvl.fi tai postin välityksellä osoitteeseen SKVL ry, Kalevankatu 4, 3. krs, 00100 Helsinki.

Valituksen vastaanottamisen jälkeen SKVL pyytää asiassa kirjallisen selvityksen välitysliikkeeltä. Mikäli asia on selkeästi sellainen, että se ei anna aihetta jatkotoimenpiteisiin, tai jos valituksen tekijä peruuttaa valituksensa ennen sen käsittelemistä eettisen toiminnan valiokunnassa, tapauksen esittelijä voi päättää jättää asian sikseen. Nimettömänä annettuja tai sellaisia valituksia, joista valittajan tai tapauksen tiedot eivät selvityspyynnönkään jälkeen riittävässä määrin ilmene, ei käsitellä. Kyseiset valitukset kuitenkin arkistoidaan.

Mikäli valituskirjelmä saattaa antaa aihetta jatkotoimenpiteisiin, käsitellään valitus ja sen johdosta saatu selvitys SKVL:n jäsenistä tehtyjä valituksia käsittelevässä eettisen toiminnan valiokunnassa. Eettisen toiminnan valiokunta voi päättää jättää asian sillensä. Asiassa voidaan tarpeen mukaan pyytää osapuolilta lisäselvityksiä. Eettisen toiminnan valiokunnalla on oikeus antaa huomautus SKVL:n jäsenelle lainsäädännön, hyvän välitystavan tai liiton omien ohjeiden tai määräysten vastaisesta toiminnasta. Mikäli jäsenen rikkomus tai laiminlyönti on vakava, voi eettisen toiminnan valiokunta huomautuksen antamisen sijasta esittää hallitukselle varoituksen antamista jäsenelle. Toistuvissa tai poikkeuksellisen vakavissa tapauksissa voi valiokunta lisäksi esittää liiton hallitukselle jäsenen erottamista.

Tapausten käsittelyssä huomioidaan aina tapausten yksilöllisyys. Asian käsittely on kirjallista eikä käsittelyssä ole mahdollisuutta ottaa vastaan henkilötodistelua. Myöskään kolmansien osapuolien kirjallisia lausumia ei huomioida.

Asiassa tehtyjen päätösten perusteista ilmoitetaan molemmille osapuolille.

Valiokunta käsittelee tehdyt reklamaatiot liiton hallituksen vahvistaman ohjesäännön mukaisesti. Ohjesääntöön voi tutustua tästä linkistä.

Liiton hallitus vahvistaa valiokunnan kokoonpanon kalenterivuodeksi kerrallaan. Valiokunnan esittelijänä toimii liiton lakimies, ellei toisin yksittäistapauksessa päätetä.

Lisätietoja saatte halutessanne SKVL:n toimistolta.