Tontin ostossa huomioitavat asiat

Tontin osto on aina kiinteistökauppa, joka vaatii tiettyä määrämuotoa eikä ole oikeustoimena yhtä yksinkertainen kuin irtaimen osto. Ostaessa tonttia joko kunnalta tai yksityiseltä on otettava selvää monista seikoista koskien muun muassa tontin ominaisuuksia ja rakentamismahdollisuuksia. Apuna tonttikaupoissa on hyvä olla ammattilainen.

Saako tontille rakentaa?

Kun tontin ostaa rakentamissuunnitelmat mielessä, tulee ensin varmistaa, että tontille saa rakentaa. Kunnan kaavatontti on varma valinta siinä mielessä, että sille saa aina rakentamisluvan määräysten mukaiselle rakennukselle. Ota kuitenkin selvää asemakaavamääräyksistä ennen kaupan vahvistusta. Kaavamääräyksissä voi olla määriteltynä esimerkiksi rakennuksen suunta ja kerrosmäärä, joskus jopa ulkonäköseikkoja, kuten ulkoseinien väri.

Haja-asutusalueella on oltava erityisen huolellinen tonttia ostaessa. Alueen rakennustarkastajalta on hyvä varmistaa, että tontille saa rakennusluvan. Mikäli tontille rakentaminen vaatii erityisluvan, on lupa hyvä hakea jo ennen kauppojen vahvistusta.

Maaperän kunto

Maaperänkuntotarkastus on erityisen suotavaa ostettaessa tonttia haja-asutusalueelta. Maaperän kunto on kuitenkin hyvä selvittää aina tonttia hankkiessa. Kuntotarkastuksessa selviää, onko maaperässä asumisen kannalta haitallisia aineita ja maaperän kantavuus.

Maaperä voi aiheuttaa yllättäviä kustannuksia rakentamisvaiheessa. Savinen maaperä voi vaatia paalutuksia ja kallioinen räjäytyksiä. Ottamalla selvää maaperän laadusta etukäteen välttää yllättävät kustannukset.

Mikä on kaupan kohde?

Tonttikaupassa on tärkeää, että kaupan kohde on selkeä sekä myyjälle että ostajalle. Tontti voi olla valmiiksi lainhuudatettu ja lohkottu itsenäinen tila tai niin sanottu määräala. Määräalalla tarkoitetaan maastoon ja karttaan merkittyä osaa myyjän isommasta tilakokonaisuudesta.

Määräalaa ostaessa on selvitettävä etukäteen, onko kantatilalla mahdollisesti velkoja tai onko se velan panttina. Mikäli velkoja on, kauppakirjaan tulee lisätä selkeästi kauppaehto, jossa myyjä ilmoittaa myyvänsä osan tilaa vapaana velkarasitteista ja sitoutuu kuolettamaan omalla kustannuksella myymäänsä määräalaa koskevat velkakiinnitykset.

Yksityiseltä tonttia ostaessa on hyvä huomioida myös kunnan etuosto-oikeus. Lain mukaan kunnalla on oikeus tulla ostajan tilalle ja lunastaa myytävänä oleva kiinteistö itselleen, mikäli kaupan kohde on merkittävä kunnan yhdyskuntarakentamiseen tai virkistys- tai suojelutarpeisiin liittyen. Etuosto-oikeus koskee kuitenkin vain isojen maa-alueiden kauppoja ja tulee harvoin kyseeseen tonttiostoksilla.

Tontin sijainti

Tontin sijainti on merkittävä niin rakentamisen kuin asumisviihtyvyyden kannalta. Tonttia valitessa kannattaa kiinnittää huomiota rakentamisen edellytysten lisäksi naapurustoon ja sijainnin antamaan suojaan tuulelta. Etelärinne on esimerkiksi loistava sijainti tontille, sillä se on suojaisa ja valoisa. Kysele tonttinaapureilta alueesta ja mahdollisista rakentamiseen liittyvistä rajoituksista tai huomioitavista seikoista!

On myös hyvä huomioida kulkuyhteydet ja liikenneväylät tontilta, myös julkisen liikenteen saatavuus. Palvelujen, koulujen, päiväkotien ja oman työpaikan sijainti tonttiin nähden on tärkeää. Ota selvää myös talousveden saannista sekä jätevesien pois johdosta paikalliselta vesilaitokselta.

Kannattaa selvittää myös kunnan tulevat rakennushankkeet ja -suunnitelmat ympäristössä. Miten nämä vaikuttavat viihtyvyyteen ja tontin arvoon tulevaisuudessa? Tietoa tulevista hankkeista löytyy aina kunnan verkkosivuilta.

Kaupan vahvistaminen

Tontin osto, kuten kiinteistökauppa aina, tehdään kirjallisena ja molemmat osapuolet allekirjoittavat kauppakirjan yhtäaikaa julkisen kaupanvahvistajan ollessa todistajana. Kauppakirjan voi laatia itse, mutta se vaatii tiettyä määränmukaisuutta, joten varminta on jättää kauppakirjan laadinta ammattilaiselle.

Kaupanvahvistajan tehtäviin kuuluu myös tarkastaa myyjän ja ostajan henkilöllisyys sekä pätevyys kaupan osapuolina. Lisäksi kaupanvahvistaja tarkastaa, että kauppakirja täyttää maakaaren (kiinteistökauppaa säätelevä laki) vaatimukset. Kaupanvahvistaja niin ikään tekee kaupasta ilmoitukset viranomaisille kaupan kirjausta ja tilastointia varten.

Mihin olla yhteyksissä ennen tonttikauppoja?

Tontin myyjän pitäisi toimittaa ostajalle kauppakohteen perustiedot pyytämättä. Tiedot voi kuitenkin halutessaan saada tai tarkistaa myös viranomaistahoilta. Tietojen pyyntöä varten tarvitset kohteen tunnistetiedot eli kohteen sijaintikunta, kylä, tilan nimi ja rekisterinumero. Ota yhteys seuraaviin:

  • Käräjäoikeus ja maanmittaustoimisto
    (lainhuutotodistus, rasitetodistus, tilan omistaja, kiinnitykset ja vuokraoikeudet)
  • Maanmittaustoimisto ja/tai kunnan kiinteistötoimi
    (kiinteistörekisterin ote, kiinteistörekisterikartta, kiinteistörajat)
  • Kunnan kiinteistötoimi ja rakennustarkastaja
    (kaavakarttakopiot, kaavamääräykset, alueen tontit, tiet jne., rakennusoikeus, määrä, rakennusetäisyydet yms.)

Kiinteistönvälittäjän käyttö on suositeltavaa tonttikaupoissa, sillä välittäjä selvittää ostajalle kaikki tontin kaavoitusta ja ympäristöä koskevat tiedot ja hankkeet!