Hyvä vuokratapa – vuokrauksen pelisäännöt

Huoneenvuokrasopimuksissa korostuu erityisesti sopimuskumppaneiden luottamus toisiaan kohtaan. Vuokranantaja vuokraa huoneistonsa vuokralaisen käyttöön kodiksi. Sopimussuhteen pitkäaikaisuus mahdollisine odottamattomine muutoksineen korostaa sopimuskumppaneiden lojaliteetti- ja avoimuusvelvollisuutta toisiaan kohtaan.

Vuokralainen ja vuokranantaja voivat pääsääntöisesti sopia vuokrasuhteen ehdoista. Lainsäädäntö kuitenkin asettaa sekä vuokranantajalle että vuokralaiselle tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia, joista ei voida sopia toisin.

Hyvän vuokratavan tarkoituksena on edesauttaa ongelmattoman ja toimivan huoneenvuokrasuhteen luomisessa, sen jatkuvassa hoitamisessa sekä asianmukaisessa päättämisessä. Hyvän vuokratavan laatineet järjestöt suosittelevat sen noudattamista asuinhuoneistojen vuokrasuhteissa erityisesti silloin, kun osapuolet eivät ole sopineet mitään esiin tulevista tilanteista. Jos osapuolet ovat kuitenkin määrittäneet vuokrasuhteelle toimintatapoja, noudatetaan niitä sopimuksen mukaisesti.

Asuinhuoneistojen vuokrauksen pitää olla vuokranantajalle kannattavaa. Vuokranantajan tavoitteena on kattaa vuokraustoiminnasta aiheutuneet kulut ja saada tuottoa sijoitetulle pääomalle. Vuokralaisen tulee puolestaan saada maksamansa vuokran vastineeksi sovittua vastaava asunto ja turvattu vuokrasuhde. Asuinhuoneiston vuokraus poikkeaa muusta sijoitustoiminnasta siinä, että sijoituskohde on vuokralaisen koti.

Hyvään vuokratapaan kuuluu myös naapureiden huomioon ottaminen sekä järjestyssääntöjen ja yleisten käyttäytymissääntöjen noudattaminen. Hyvän vuokratavan mukaista on myös se, että vuokrasuhteen molemmat osapuolet edistävät asuinympäristön viihtyisyyttä. Asuinyhteisön hyvinvointi perustuu siihen, että asukkaat ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja huomioivat muut asukkaat. Viihtyisässä asuinympäristössä asukas kokee vastuunsa yhteisiä tiloja ja piha-alueita käyttäessään.

Toimivat asuntomarkkinat tarvitsevat riittävästi asuntoja ja erilaisia toimijoita. Vuokra-asuntojen tarjonnan riittävyydellä on merkitystä yhteiskunnan kehittymiselle ja työllistämiselle.