26.03.2018

Myyjälle

Miksi käyttää kiinteistönvälittäjää?: Kiinteistönvälittäjän työnkuva

Kiinteistönvälittäjän tehtävä elämän suurimmissa kaupoissa on vastuullinen. Hän toimii linkkinä ostajan ja myyjän välillä. Välittäjällä tulee olla kattava ja ajantasainen tieto hinta-arvion teosta, alan lainsäädännöstä sekä verotuksesta. Ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä toimii hyvän välitystavan mukaisesti ja tekee kaupoista turvallista niin myyjälle kuin ostajalle.

Kiinteistönvälittäjän työnkuva on muun muassa selvittää kaupan kohteena olevan kiinteistön arvo, ilmoittaa myyntikohteesta ja esitellä kohdetta potentiaalisille ostajille. Kiinteistönvälittäjä myös yleensä laatii kauppakirjan ja neuvoo tarvittaessa rahoitusasioissa. Hyvää välitystapaa noudattava välittäjä käy kohteessa aina paikanpäällä.

Kiinteistönvälittäjän työtehtävät – myynnin aloitus

Kiinteistökauppa alkaa välittäjän tekemästä hinta-arviosta. Välittäjän on osattava määritellä kohteelle oikea ja perusteltu myyntihinta. Hintaan vaikuttavat esimerkiksi asuntomarkkinatilanne, vastaavanlaisten kohteiden toteutuneet myyntihinnat sekä asunnon kunto ja ominaispiirteet. Ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä huomioi kaikki myyntihintaan vaikuttavat seikat, tähän eivät nykypäivänä yleiset hinnoittelurobotit pysty. Kun toimeksiantaja hyväksyy hinta-arvion, laaditaan toimeksiantosopimus, jossa sovitaan muun muassa myyntihinnasta, välityspalkkiosta ja toimeksiantosopimuksen kestosta.

Kiinteistökauppa vaatii erilaisten asiakirjojen hankkimista. Kiinteistönvälittäjä tuntee tarvittavat asiakirjat ja huolehtii niiden hankkimisesta. Tarvittavia asiakirjoja ovat isännöitsijäntodistus, kuntotarkastusraportit, lainhuutotodistus ja kiinteistörekisteriote monien muiden ohella.

Kohteen markkinointi ja esittelyt

Kiinteistönvälittäjän työn yksi näkyvin osa on myyntikohteen markkinointi ja asuntoesittelyt. Välittäjän vastuulla on edustavien ja laadukkaiden kuvien otto tai tilaaminen kohteesta. Kuvilla on merkittävä rooli siinä, kuinka moni ostajaehdokas kohteesta kiinnostuu. Välittäjä myös laatii perusteellisen myyntiesitteen. Kun esittelyihin ollaan valmiit, kiinteistönvälittäjä ilmoittaa kohteesta internetissä ja sanomalehdissä, toimeksiantosopimuksen mukaan. Kiinteistönvälittäjällä voi olla jo valmiina tiedossa ostajaehdokas, joka etsii myyntiin tulleen kohteen kaltaista kotia.

Kiinteistönvälittäjä hoitaa asuntoesittelyt ja on potentiaalisten ostajien tavoitettavissa. Esittelyt voivat olla yleisiä tai yksityisiä. Esittelytilaisuuksien jälkeen välittäjä raportoi näistä myyjälle. Välittäjän käyttö on suuri etu asuntoesittelyissä. Koska myyjä itse ei ole paikalla, ostajat tulevat esittelyihin rohkeammin, kyselevät, kommentoivat ja neuvottelevat vapaammin. Tutkimuksen mukaan myös nuoret haluavat tavata kiinteistönvälittäjän kasvotusten eivätkä turvautua internetvälittäjiin.

Kaupan viimeistely

Ostajaehdokkaat jättävät sitovat ostotarjouksensa kirjallisena välittäjän kautta. Välittäjä esittelee tarjoukset toimeksiantajalle. Kiinteistönvälittäjän työnkuvaan kuuluu myös tunnistaa ostaja luotettavaksi toimijaksi rahanpesulain edellyttämällä tavalla. Välittäjä kirjaa ylös sopimusehdot ja pitää huolen, että sekä myyjä että ostaja ovat perillä tarjouksen velvollisuuksista ja sopimusrikkomuksen seurauksista. Tarjouksen hyväksymisestä päättää aina toimeksiantaja.

Kun toimeksiantaja on hyväksynyt tarjouksen, valmistellaan kaupantekotilaisuus. Kiinteistönvälittäjä sopii kaupantekoajan sekä -paikan, sopii maksutavan, vapautumisajan ja toimittaa molemmille osapuolille kauppakirjaluonnokset sekä kaikki muut tarvittavat asiakirjat. Kiinteistökaupoissa paikalle tarvitaan myös kaupanvahvistaja, jonka välittäjä tilaa.

Kaupantekotilaisuudessa välittäjä käy vielä läpi kauppakirjat ja varmistaa, että molemmat kaupan osapuolet ymmärtävät kaupan ehdot ja säädökset. Kiinteistönvälittäjä huolehtii myös, että kauppahinta tulee maksetuksi ja osakekirjoihin tehdään siirtomerkinnät. Kaupantekotilaisuuden jälkeen kiinteistönvälittäjän tehtäviin kuuluu vielä huolehtia osakeluetteloon rekisteröinti tai lainhuudon hakeminen ennalta sovitulla tavalla. Kiinteistönvälittäjä luotsaa siis sekä myyjän että ostajan läpi kiinteistökaupan karikoiden, koko prosessin ajan.

Hyvä välitystapa

Ammattitaitoinen ja luotettava kiinteistönvälittäjä on sitoutunut noudattamaan hyvää välitystapaa. Välityslainsäädännässä määrätään, että välitystoiminnassa noudatetaan hyvää välitystapaa. Laki ei kuitenkaan määrittele tarkemmin, mitä tämä tarkoittaa. Kiinteistöalan Keskusliitto ry:n laki- ja lausuntovaliokunta on siksi laatinut ohjeen hyvästä välitystavasta. Ohjeet suojaavat niin ostajaa kuin myyjää. Kaikki Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n (SKVL) jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan hyvää välitystapaa.

Hyvä välitystapa -ohjeistus sisältää muun muassa ohjeistuksen välityspalveluiden markkinoinnista kuluttajille. Hyvä välitystapa ohjeistaa, että välitysliikkeen on markkinoinnissaan kerrottava rekisteriin merkitty toiminimensä sekä aputoiminimensä. Välitysliikkeen on internetsivuillaan ilmoitettava yritys- ja yhteisötunnus. Välitysliikkeen on myös pidettävä esillä palveluhinnasto joko liikehuoneistossa tai internetsivuilla.
Hyvä välitystapa -ohjeistus sisältää ohjeet koko välitysprosessiin.

Tutustu koko ohjeistukseen täältä: http://www.kvkl.fi/hyva-valitystapa.html

Tutustu myös kiinteistönvälittäjän eettisiin sääntöihin täältä: https://skvl.fi/lisatietoa-asunnon-ostajalle-ja-myyjalle/kiinteistonvalittajan-eettiset-saannot/

Selonottovelvollisuus

Välityslaissa säädetään välitysliikkeen selonottovelvollisuudesta. Välitysliikkeen on aina selvitettävä ja hankittava kohteesta vähimmäistiedot. Käytännössä kohteen selonotto tapahtuu kysymällä tietoja toimeksiantajalta, suorittamalla kohteessa katselmus, hankkimalla kohdetta koskevat asiakirjat ja muut selvitykset. Välittäjän tulee tutustua näihin ja vertailla saatuja tietoja keskenään. Mikäli välittäjällä on syytä epäillä annettuja tietoja, on hänellä velvollisuus selvittää tietojen todenperäisyys.

Ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä käy kohteessa aina paikanpäällä. Paikanpäällä välittäjä voi havaita seikkoja, jotka eivät aina käy ilmi kuvista tai asiakirjoista, esimerkiksi kosteusvaurion. Valokuvaajan käynti kohteessa ja kuvien tarkastelu ei riitä katselmukseksi, vaan välittäjän on käytävä kohteessa henkilökohtaisesti. Kun kiinteistönvälittäjä on käynyt kohteessa paikanpäällä, allekirjoitetaan toimeksiantajan kanssa katselmusliite (sopimusliite). On iso riski käyttää välittäjää, joka ei käy paikanpäällä kohteessa ja pahimmillaan myyjä voi joutua vastuuseen virheestä. Ammattitaitoinen ja hyvää välitystapaa noudattava kiinteistönvälittäjä takaa turvalliset kaupat niin myyjälle kuin ostajalle!