28.06.2017

Uutiset

Asuntokaupan keskeiset käsitteet

Asuntokauppaan liittyy runsaasti erilaisia käsitteitä, jotka saattavat mietityttää niin ensiasunnon ostajaa kuin asunnonvaihdon konkariakin. Tässä artikkelissa esittelemme muutaman keskeisimmän asuntokaupan käsitteen.

Arviokäynti

Arviokäynti on asunnonvaihtoprosessin ensimmäinen askel. Kun kutsut välittäjän arviokäynnille, hän laatii kodistasi perustellun hinta-arvion sekä kertoo kodin myyntinäkymistä. Arviokäynti ei vielä sido mihinkään, ja usein asunnon myyjä saattaakin pyytää arvion muutamalta eri välittäjältä ennen toimeksiantosopimuksen solmimista.

Asunto-osakeyhtiö

Lain mukaan asunto-osakeyhtiöksi kutsutaan osakeyhtiötä, jonka yhtiöjärjestyksessä määrätty tarkoitus on omistaa ja hallita vähintään yhtä sellaista rakennusta tai sen osaa, jossa olevan huoneiston/huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on määritelty asuinhuoneistoiksi. Kts. Asunto-osakeyhtiölaki.

Auktorisoitu kiinteistönarvioija (AKA)

Auktorisoitu kiinteistönarvioija on Keskuskauppakamarin hyväksymä asiantuntija, jonka ammattitaitoa voidaan tarvita esimerkiksi vaativimpien kiinteistökauppojen, vakuusarviointien, ositusten, perinnönjaon tai riitatilanteiden yhteydessä. Auktorisoidun kiinteistönarvioijan tehtävänä on määritellä kiinteistön arvo toimeksiannon perusteella.

Ennakkomarkkinointi

Ennakkomarkkinoinnilla tarkoitetaan sellaisen kohteen markkinoimista, joka on vasta suunnitteilla tai rakenteilla. Ennakkomarkkinoinnin tarkoituksena on kartoittaa tulevan kohteen kiinnostavuutta ostajien keskuudessa. Kohteesta kiinnostuneet maksavat kohteesta tavallisesti varausmaksun, joka lasketaan osaksi kauppahintaa. Jos kohde ei toteudu, maksu palautetaan.

Energiatodistus

Energiatodistus on rakennuksen ominaisuuksiin perustuva todistus, joka kertoo ostajalle rakennuksen energiatehokkuudesta. Energiatodistus on esitettävä pääsääntöisesti aina myynnin yhteydessä, mikäli kohteena on uudisrakennus, asuinkerrostalo, rivitalo tai vuoden 1980 jälkeen rakennettu pientalo. 1.7.2017 lähtien myös ennen vuotta 1980 käyttöönotetuista pientaloista tulee esittää energiatodistus.

Ensiasunto

Ensiasunnon ostajaksi katsotaan kaupantekohetkellä 18-39-vuotias henkilö, joka ei ole aiemmin omistanut asunnosta tai asuinrakennuksesta yli 50 %, ja jonka asunto on tulossa asuinkäyttöön kuuden kuukauden kuluessa kaupanteosta. Lue lisää ensiasunnon ostamisesta täältä.

Hallinnanjakosopimus

Hallinnanjakosopimus tarkoittaa sopimusta, jossa kiinteistö omistetaan määräosin, ja omistajat sopivat kiinteistön käytöstä ja hallinnasta keskenään. Hallinnanjakosopimus on hyvin tyypillinen menettely esimerkiksi paritaloissa.

Hyvä välitystapa

Välityslainsäädännössä säädetään, että välitystoiminnassa on noudatettava hyvää välitystapaa, mutta laissa ei ole tarkempaa määritelmää, mitä hyvä välitystapa käytännössä tarkoittaa. Hyvän välitystavan ohje on Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton laatima ohje, jossa alan pelisäännöt on kiteytetty yhteen. Lue lisää hyvästä välitystavasta.

Isännöitsijäntodistus

Isännöitsijäntodistus on yksi asunto-osakekaupan tärkeimmistä asiakirjoista. Se kertoo ostajalle olennaiset tiedot mm. taloyhtiön kunnosta ja taloudellisesta tilanteesta, tontin omistuksesta sekä tehdyistä ja tulevista remonteista.

Kaupanvahvistaja

Kiinteistökaupassa käytettävän julkisen kaupanvahvistajan tehtäviin kuuluu kiinteistön kauppakirjojen sekä muiden luovutuskirjojen vahvistaminen. Kaupanvahvistajaa tarvitaan kiinteistökaupassa aina luovutuskirjan allekirjoituksen yhteydessä.

Kiinteistörekisteriote

Kiinteistörekisteriote on kiinteistökaupassa tarvittava asiakirja, josta selviävät mm. kiinteistön perustiedot (nimi, tunnus ja pinta-ala), rasitteet ja käyttöoikeudet sekä osuudet yhteisiin alueisiin.

Kuntotarkastus, kuntotutkimus ja kosteusmittaus

Kuntotarkastuksen tehtävänä on tarjota asuntokaupan osapuolille luotettavaa tietoa myytävänä olevan asunnon kunnosta ja korjaustarpeista. Kuntotarkastuksen lisäksi asunnon kuntoa voidaan tutkia esimerkiksi kuntotutkimuksen ja kosteusmittauksen avulla. Lisätietoa kuntotarkastuksesta.

Laillistettu kiinteistönvälittäjä (LKV)

Laillistettu kiinteistönvälittäjä (LKV) on henkilö, joka on hyväksytysti suorittanut Keskuskauppakamarin välittäjäkokeen. SKVL suosittelee jokaiselle kiinteistönvälitysalalla toimivalle LKV-kokeen, kiinteistönvälitysalan ammattitutkinnon tai muun yleisesti hyväksytyn kiinteistönvälitysalan ammatillisen tutkinnon suorittamista.

Lainhuutotodistus

Lainhuutotodistus on kiinteistökaupassa tarvittava asiakirja, jolla osoitetaan rekisteriyksikön omistusoikeus. Asunnon ostajan on haettava lainhuutoa kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta.

Myyntihinta

Myyntihinta tarkoittaa sitä summaa, jonka ostaja maksaa kohteesta myyjälle kaupantekotilanteessa (tai muuna ajankohtana sopimuksen mukaan). Vrt. Velaton hinta.

Ositus

Osituksella tarkoitetaan prosessia, jossa avioliiton päättymisen jälkeen avio-oikeuden alainen omaisuus selvitetään ja jaetaan. Myös omistusasunto kuuluu usein tähän omaisuuteen. Osituskäytäntöön voi vaikuttaa esimerkiksi aviopuolisoiden solmima avioehtosopimus.

Tarkastusvelvollisuus

Tarkastusvelvollisuus kuuluu asuntokaupassa ostajan keskeisiin velvollisuuksiin. Tarkastusvelvollisuus tarkoittaa, että ostajalla on velvollisuus tarkastaa asunnon kunto ennen kaupan solmimista, eikä ostaja voi enää jälkeenpäin vedota laatuvirheenä seikkaan, joka olisi voitu havaita tarkastuksessa ennen kaupan tekemistä. Lue lisää tarkastusvelvollisuudesta.

Tiedonantovelvollisuus

Tiedonantovelvollisuus tarkoittaa myyjän velvollisuutta kertoa asuntokaupan kohteesta kaikki sellaiset tiedot, joiden voidaan olettaa vaikuttavan kaupasta päättämiseen. Kiinteistönvälittäjän velvollisuuksiin puolestaan kuuluu huolehtia, että kaikki tarpeellinen tieto välittyy asuntokaupan osapuolille. Lue myyjän velvollisuuksista täältä.

Toimeksiantosopimus

Toimeksiantosopimuksella tarkoitetaan sitä sopimusta, joka solmitaan kiinteistönvälitysliikkeen ja asiakkaan (useimmiten asunnon myyjän) välille. Toimeksiantosopimuksessa määritellään myös esimerkiksi sopimuksen voimassaoloaika sekä välityspalkkio.

Varainsiirtovero

Varainsiirtoverolla tarkoitetaan asuntokaupan yhteydessä maksettavaa veroa, joka lasketaan velattomasta hinnasta. Kiinteistökaupassa varainsiirtoveron määrä on 4 % ja asunto-osakkeiden kaupassa 2 % kauppahinnasta.

Velaton hinta

Velaton hinta tarkoittaa asunnon hintaa, johon on myyntihinnan lisäksi sisällytetty myös mahdollinen velkaosuus taloyhtiön lainasta. Vrt. Myyntihinta.

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry on kiinteistönvälitysalan yrittäjien palvelu- ja edunvalvontajärjestö. Verkostomme kattaa yli 400 paikallista kiinteistönvälitystoimistoa ympäri Suomen.