Asumisen lainsäädäntö

Tälle sivulle on koottu välitystoiminnassa sekä asunto- ja kiinteistökaupassa tavallisimmin sovellettavaksi tulevat lait. Lisäksi jokaisen lain osalta on lyhyesti todettu kyseisen lain soveltamisala. Kyseiset säädökset ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.finlex.fi.

Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä (15.12.2000/1075)

Laki koskee kiinteistönvälityksen ja vuokrahuoneiston välityksen harjoittamista (välitystoiminta). Kiinteistönvälityksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa tulon tai muun taloudellisen hyödyn saamiseksi saatetaan sopijapuolet kosketuksiin toistensa kanssa:

  1. luovutettaessa kiinteistöä tai sen osaa, rakennusta taikka osakkeita tai osuuksia, jotka antavat hallintaoikeuden tiettyyn kiinteistöön tai sen osaan, rakennukseen taikka huoneistoon;
  2. kohdassa 1 tarkoitettua omaisuutta koskevan vuokrasopimuksen tai muun käyttöoikeuden luovutussopimuksen aikaansaamiseksi.

Vuokrahuoneiston välityksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa tulon tai muun taloudellisen hyödyn saamiseksi saatetaan sopijapuolet kosketuksiin toistensa kanssa  asuinhuoneiston huoneenvuokrasopimuksen tai  liikehuoneiston huoneenvuokrasopimuksen aikaansaamiseksi.

Haluaisitko tietää miten kysyntä on muuttumassa juuri sinun alueellasi?

Käy markkinatilanne läpi paikallisen välittäjän kanssa!

Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä (15.12.2000/1074)

Välityslaissa säädetään välitysliikkeen kanssa tehtävästä myyntitoimeksiannosta ja vuokra- tai muun käyttöoikeuden luovuttamista koskevasta toimeksiannosta, kun välitettävänä on kiinteistö tai sen osa, rakennus tai huoneisto, joka ei kuulu toimeksiantajan elinkeinotoimintaan. Laissa säädetään myös välitysliikkeen ja toimeksiantajan vastapuolen oikeuksista ja velvollisuuksista, kun vastapuoli hankkii välitettävän kohteen omistus-, vuokra- tai muun käyttöoikeuden muuta tarkoitusta kuin elinkeinotoimintaansa varten. Laki koskee vastaavasti soveltuvin osin myös osto- ja vaihtotoimeksiantoa sekä vuokra- tai muun käyttöoikeuden hankkimista koskevaa toimeksiantoa.

Valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista (15.12.2001/130)

Asetuksessa säädetään, mitä tietoja elinkeinonharjoittajan on annettava markkinoidessaan kiinteistöä tai sen osaa, rakennusta tai huoneistoa asumistarkoitukseen tai vastaista asumiskäyttöä varten kuluttajille.

Maakaari (12.4.1995/540)

Maakaaresta löytyvät muun ohella kiinteistön kauppaa koskevat säännökset. Keskeisiä säänneltyjä kysymyksiä ovat muun ohella kiinteistön kauppaa koskevat muotovaatimukset ja kiinteistöoikeudellisen kirjausjärjestelmän yleispiirteet. Maakaari sisältää myös esineoikeudellista sääntelyä kolmannen oikeuksien ja kiinteistön panttaamisen osalta.

Maanvuokralaki (29.4.1966/258)

Maanvuokralakia sovelletaan sopimukseen, jolla kiinteistö tai alue annetaan määräajaksi tai toistaiseksi vuokralle määräsuuruista maksua vastaan.

Asuntokauppalaki (23.9.1994/843)

Asuntokauppalaki koskee asunto-osakkeiden ja muiden asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien yhteisöosuuksien kauppaa, ostajan oikeudellisen ja taloudellisen aseman suojaamista rakentamisvaiheessa sekä eräitä muita edellä tarkoitettujen asuntojen ja asuntoyhteisön muiden tilojen tuotantoon ja myyntiin liittyviä oikeussuhteita. Laista löytvät erilliset luvut rakentamisvaiheen kaupan sääntelylle, valmiin uuden asunnon kaupalle sekä käytetyn asunnon kaupalle.

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta (31.3.1995/481)

Huoneenvuokralakia sovelletaan sopimukseen, jolla rakennus tai sen osa (huoneisto) vuokrataan toiselle käytettäväksi asumiseen (asuinhuoneiston huoneenvuokrasopimus). Huoneiston käyttötarkoitus määräytyy sen mukaan, mikä on huoneiston sovittu pääasiallinen käyttö. Huoneenvuokrasopimuksella voidaan luovuttaa myös maa-alue käytettäväksi huoneiston yhteydessä.

Laki liikehuoneiston vuokrauksesta (31.3.1995/482)

Liikehuoneistonvuokralakia sovelletaan sopimukseen, jolla rakennus tai sen osa (huoneisto) vuokrataan toiselle käytettäväksi muuhun tarkoitukseen kuin asumiseen (liikehuoneiston huoneenvuokrasopimus). Huoneiston käyttötarkoitus määräytyy sen mukaan, mikä on huoneiston sovittu pääasiallinen käyttö. Huoneenvuokrasopimuksella voidaan luovuttaa myös maa-alue käytettäväksi huoneiston yhteydessä.

Kuluttajansuojalaki (20.1.1978/38)

Laki koskee kulutushyödykkeiden tarjontaa, myyntiä ja muuta markkinointia elinkeinonharjoittajilta kuluttajille. Lakia sovelletaan myös, kun elinkeinonharjoittaja välittää hyödykkeitä kuluttajille. Kuluttajansuojalain 9 luvussa ovat säännökset koskien taloelementtien kauppaa ja rakennusurakkaa. Aikaosuusasuntojen (ns. lomaosakkeet) kaupasta säädetään lain 10 luvussa.

Asunto-osakeyhtiölaki (22.12.2009/1599)

Asunto-osakeyhtiölaissa säädetään asunto-osakeyhtiömuotoisesta asumisesta. Laissa säädetään muun ohella yhtiön päätöksentekoa koskevista menettelytavoista, korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautumisesta sekä muutostöiden tekemisestä huoneistossa.