21.12.2016

Uutiset

Tietoa myyjän velvollisuuksista asuntokaupassa

Elevated view of a male real estate agent shaking hands with a man by woman in new home

Asuntokauppaan liittyvät vastuut mietityttävät usein sekä ostajaa että myyjää. Ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä valvoo molempien osapuolten etuja läpi ostoprosessin ja neuvoo mielellään asuntokaupan kiemuroissa.

Myyjän velvollisuudet lainsäädännössä

Myyjän velvollisuuksista asunto- ja kiinteistökaupassa on säädetty asuntokauppalaissa (843/1994) sekä kiinteistöjen osalta maakaaressa (540/1995). Siinä, missä asunnon ostajan velvollisuuksiin kuuluu tarkistaa asunto tai kiinteistö huolellisesti ennen ostamista, kuuluu myyjän velvollisuuksiin kertoa myytävästä kohteesta kaikki sellaiset tiedot, joiden voi olettaa vaikuttavan kaupasta päättämiseen. Myyjän tiedonantovelvollisuus koskee myös kiinteistönvälittäjän välityksellä suoritettavaa asuntokauppaa.

Käytetyn asunto-osakkeen kauppa

Jos kyseessä on asunto-osakkeen tai muun asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavan yhteisöosuuden kauppa, sovelletaan näissä tapauksissa pääsääntöisesti asuntokauppalakia. Asuntokauppalain yleisen virhesäännöksen perusteella asunnossa on virhe sellaisissa tapauksissa, joissa asunto ei vastaa ennalta sovittua tai joissa asunto ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on antanut asunnosta ennen kaupantekoa ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kaupan syntymiseen (Asuntokauppalaki 6 luku, 11 §). Virheeksi lasketaan myös tapaukset, joissa myyjä on ennen kaupantekoa jättänyt kertomatta asuntoa koskevista erityisistä seikoista tai joissa asunto osoittautuu varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonommaksi kuin hinnan, asunnon iän tai vastaavien seikkojen perusteella on voitu olettaa.

Kiinteistön kauppa

Kiinteistöjen kauppaa säätelevässä maakaaressa virheet on jaettu kolmeen eri osa-alueeseen: laatuvirheisiin, vallintavirheisiin ja oikeudellisiin virheisiin. Maakaaren mukaan asunnossa on laatuvirhe esimerkiksi silloin, kun kiinteistö ei ole sellainen kuin on sovittu tai kun myyjä on antanut virheellistä tietoa kiinteistön laatua koskevista ominaisuuksista, kuten esimerkiksi kiinteistön pinta-alasta tai rakennusten kunnosta. Mikäli kiinteistöstä löytyy salainen virhe, jonka vuoksi kiinteistön laatu on merkittävästi erilainen kuin kiinteistöltä voitaisiin perustellusti edellyttää, voi vastuu virheestä langeta myyjälle. Vaikka kiinteistöstä löytyisi virhe, kaupan purkamiseen ryhdytään vain harvoin. Yleisin seuraus virheestä on hinnanalennus.

Turvallista asuntokauppaa

Koska asuntokaupassa on kyse suuresta hankinnasta, on aivan normaalia, että myyjälle ja ostajalle kuuluu asuntokaupassa myös tiettyjä velvollisuuksia. Asunnon myymistä ei kuitenkaan kannata jättää tekemättä mahdollisten ristiriitojen pelossa, sillä asuntokauppojen selvä enemmistö sujuu ilman ongelmia ja niin, että jokainen osapuoli on kauppoihin tyytyväinen.

Parhaiten asunnon myyjä voi vaikuttaa asuntokauppojen onnistumiseen kertomalla kaupan kohteesta avoimesti, viat ja puutteet huomioiden. Välittäjän velvollisuutena on puolestaan varmistaa, että kaikki tarpeellinen tieto välittyy varmasti myös asunnon ostajalle. Kannattaa muistaa, että kiinteistönvälittäjä on asuntokaupan ammattilainen siksi, ettei sinun tarvitsisi olla. Ammattitaitoinen välittäjä tuntee asuntokauppaan liittyvän lainsäädännön sekä osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, joten välittäjää käyttämällä varmistat, että asuntokauppa sujuu lakien ja asetusten edellyttämällä tavalla.

Kuluttajaneuvonta epäselvissä tapauksissa

Jos sinulla on kysyttävää asuntokaupan osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista, voit ottaa yhteyttä valtakunnalliseen Kuluttajaneuvontaan. Kuluttajille suunnattujen palveluiden yhteystiedot löydät täältä.