06.10.2020

Uutiset

Jätevesiasetus – onko mökkisi jätevesijärjestelmä ajan tasalla?

Jätevesiasetus säätelee kiinteistöjen jätevesien käsittelyä, jotta jätevedet eivät aiheuttaisi kuormitusta luonnollemme tai saastuttaisi lähistöalueen kaivoja. Käsittelemättömät jätevedet aiheuttavat suurimman riskin vesistöillemme, sillä ravinteiden, kuten typen ja fosforin, lisääntyminen aiheuttaa rehevöitymistä ja happikatoa. Suomen kiinteistöistä 27% ei täytä jätevesiasetuksen vaatimuksia.

Ympäristönsuojelulain perusvaatimukset 

Perustason puhdistusvaatimusten mukaan jätevesistä on puhdistettava vähintään seuraavat:

  • 80% orgaanisesta aineksesta
  • 70% fosforista
  • 30% typestä

Huomionarvoista on se, että ympäristönsuojelulaki asettaa vain minimivaatimukset, sillä kunnilla on oikeus asettaa tiukempia ympäristönsuojelumääräyksiä.

Milloin on tarve uudistaa jätevesijärjestelmä?

Jätevesiasetus koskee vain niitä kiinteistöjä, joita ei ole liitetty viemäriverkostoon. Jos kiinteistösi rakennuslupa on myönnetty ennen vuotta 2004, jätevesijärjestelmä ei täytä nykyisiä vaatimuksia, eikä mikään poikkeuskohta päde, on kiinteistösi velvoitettu täyttämään jätevesiasetuksen tai kunnan asettamien ympäristösuojelumääräysten pykälät. 

Jätevesiuudistuksen määräpäivä riippuu kiinteistön sijainnista suhteessa vesistöihin. Jos kiinteistö sijaitsee enintään 100 metrin päässä vesistöstä tai merestä, tai sijaitsee pohjavesialueella, on määräpäivä ollut jo 31.10.2019. Sen sijaan, jos kiinteistö sijaitsee yli 100 metrin päässä vesistöstä tai merestä, eikä sijaitse pohjavesialueella, niin uudistukset jätevesijärjestelmään tulee tehdä seuraavan ison remontin, kuten vesikäymälän rakentamisen tai muun luvanvaraisen korjaus- tai muutostyön yhteydessä. 

Sykkeen karttapalvelun avulla voit tarkistaa kumpaan luokitukseen kiinteistösi kuuluu.

Mitä kiinteistöjä jätevesiasetus ei koske?

Uudisrakennuksissa jätevesijärjestelmät ovat vaaditulla tasolla, sillä jätevesisuunnitelma on ollut vuodesta 2004 lähtien pakollinen osa rakennusluvan hakemisprosessissa. Viemäriverkostoon liitettyjen kiinteistöjen jätevesien käsittelystä vastaa jätevesilaitos, joten tällöin ei vaadita muutoksia. Kiinteistöt, joissa on käytössä vain kantovesi ja kuivakäymälä, ovat myös vapautettuja jätevesiasetuksen vaatimuksista. 

Jos kiinteistön, joka muuten täyttäisi kriteerit jätevesijärjestelmän uudistamiselle, jätevesien määrä on hyvin vähäinen tai kustannus muutoksista omistajalle kohtuuton, voidaan hakea poikkeuslupaa, joka vapauttaa muutosvelvollisuudesta. Lupa on voimassa 5 vuotta tai kunnes kiinteistön käyttö muuttuu niin, että kuormitus lisääntyy, tai kiinteistön omistukseen tai hallintaoikeuteen tulee muutoksia, jolloin lupaa täytyy hakea uudestaan. Myös korkea ikä vapauttaa vaatimuksista: jos kaikki kiinteistön haltijat ovat syntyneet ennen 9.3.1943, niin kiinteistön jätevesijärjestelmälle ei tarvitse tehdä muutoksia heidän hallinta-aikanaan. Edellytyksenä on kuitenkin, että kiinteistön haltija tai haltijat asuvat kiinteistöllä vakituisesti; ikävapautusta ei voi siis saada esim. vapaa-ajan asunnolle.

Miten menetellä muutostoimenpiteissä?

Ensimmäisenä kannattaa pohtia, olisiko kiinteistöä taloudellisesti järkevä liittää viemäriverkostoon. 

Jätevesijärjestelmän uudistamisessa kannattaa laatia jätevesisuunnitelma ammattilaisen kanssa sekä tarvittaessa tiedustella neuvoa paikalliselta ympäristöviranomaiselta. Suunnitelman jälkeen tarvitaan viranomaisen lupa muutostöihin. Luvan myöntämisen jälkeen on suositeltavaa kilpailuttaa urakoitsija.