11.07.2019

Myyjälle

Julkinen kaupanvahvistaja

Kaupanvahvistaja tarvitaan paikalle kiinteistökaupan kaupantekotilaisuudessa. Kaupanvahvistajan tehtävänä on muun muassa tarkistaa kaupan osapuolten henkilöllisyys ja vahvistaa, että luovutuskirja täyttää lakisääteiset muotomääräykset.

Milloin tarvitaan kaupanvahvistaja?

Kaupanvahvistaja tarvitaan lain mukaan kiinteisteistön luovutuksessa. Luovutus voi olla kauppa, lahja tai vaihto. Ilman kaupanvahvistajaa kiinteistökauppa ei ole pätevä eikä ostaja voi saada kiinteistölle lainhuutoa.

Poikkeuksen kaupanvahvistajan käytössä tekee vuoden 2013 lopulla tullut mahdollisuus tehdä kauppa sähköisesti Maanmittauslaitoksen Kiinteistövaihdannanpalvelussa. Palvelun käyttö vaatii vahvan tunnistautumisen ja on maksullista. Kiinteistönvälittäjäsi kertoo sinulle lisää sähköisestä kiinteistökaupasta. Kun kauppa tehdään sähköisesti, kaupanvahvistajaa ei tarvita.

Vaikka kiinteistökauppa puhekielessä joskus käsittää myös asunto-osakkeet, on huomioitava, että juridisesti asunto-osake ei ole kiinteistö. Näin ollen asunto-osakkeen kaupoissa kaupanvahvistaja ei ole tarpeen. Asunto-osakekaupoissa on kiinteistönvälittäjän tehtävä tarkistaa asiakirjojen oikeellisuus ja se, että omistusoikeus siirtyy uudelle omistajalle asianmukaisesti.

Kiinteistö on laissa määriteltynä itsenäinen maanomistuksen yksikkö, johon kuuluu sillä mahdollisesti sijaitsevat rakennukset. Kiinteistö on yleensä maa-alue, joka voi olla myös esimerkiksi metsäpalsta tai rakennusmaata.

Kuka voi toimia kaupanvahvistajana ja mistä kaupanvahvistaja hankitaan?

Kaupanvahvistajina voivat toimia henkikirjoittajat, julkiset notaarit, poliisipäälliköt, apulaispoliisipäälliköt, johtavat kihlakunnanvoudit, kihlakunnanvoudit ja maakunnanvouti sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maanmittausinsinöörit, Maanmittauslaitoksen virkamiehet ja kunnan viranhaltijat, jotka voivat kiinteistönmuodostamislain mukaan toimia toimitusinsinööreinä sekä konsulipalvelulaissa tarkoitetut ulkomaanedustustossa palvelevat virkamiehet ja työntekijät.

Poliisilaitoksen ja ulosottoviraston päällikkö sekä Maanmittauslaitoksen palveluksessa oleva, erikseen määrätty virkamies voi lisäksi määrätä alaisensa virkamiehen kaupanvahvistajaksi. Kirjaamisasioita ratkaisevaa virkamiestä ei kuitenkaan saa määrätä kaupanvahvistajaksi.

Mikäli kaupanvahvistajan palveluiden saatavuus sitä edellyttää, muu kuin edellä mainittu henkilö voidaan hakemuksesta määrätä toimimaan kaupanvahvistajana. Kaupanvahvistajaksi määrättävällä tulee olla riittävä perehtyneisyys ja muut edellytykset tehtävän hoitamiseen. Hakemus tehdään Maanmittauslaitokselle.

Kaupanvahvistajat voivat vahvistaa kiinteistönluovutuksia riippumatta siitä, millä paikkakunnalla kiinteistö sijaitsee.

Kiinteistönvälittäjä yleensä huolehtii kaupanvahvistajan hankinnasta. Kaupanvahvistajaa voi hakea myös Maanmittauslaitoksen haulla.

Julkisen kaupanvahvistajan tehtävät

Kaupanvahvistajan tehtävänä on vahvistaa kiinteistön kauppakirjat ja muut luovutuskirjat. Kaupanvahvistajan tehtävä on myös tarkastaa kaupan (luovutuksen) molempien osapuolten henkilöllisyys. Kaupanvahvistaja tarkastaa niin ikään, että luovutuskirja, esimerkiksi kauppakirja, täyttää lakisääteiset muotovaatimukset.

Luovutuskirjassa täytyy olla vähintään seuraavat tiedot: luovutustarkoitus, luovutettava kiinteistö, luovuttaja(t) ja luovutuksensaaja(t) sekä tiedot kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta, ellei kyseessä ole lahja

Kun luovutuskirja on allekirjoitettu molempien osapuolten toimesta, kaupanvahvistaja merkitsee oman todistuslausumansa jokaiseen luovutuskirjaan. Todistuslausuma merkitään seuraavasti:

”Kaupanvahvistajana todistan, että (myyjän nimi) luovuttajana ja (ostajan nimi) luovutuksensaajana ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla.”

• Paikka ja aika (samat kuin luovutussopimuksessa)
• Kaupanvahvistajan allekirjoitus
• Nimenselvennys
• Virka-asema/Maanmittauslaitoksen määräämä
• Kaupanvahvistajan tunnus

Lisäksi kaupanvahvistaja neuvoo, miten lainhuutoa haetaan, sekä antaa tietoja siitä, miten osapuolten henkilötietoja käsitellään viranomaisten rekistereissä. Kaupanvahvistajan on myös ilmoitettava luovutuksen tiedot Maanmittauslaitokselle ja kiinteistön sijaintikunnalle viipymättä. Ilmoitukseen tulee liittää jäljennös luovutuskirjasta.

Kaupanvahvistaja perii 120 € maksun palveluistaan. Lisäksi kaupanvahvistaja voi periä matkustuskulut, mikäli luovutus tapahtuu kauppaosapuolten pyynnöstä muualla kuin kaupanvahvistajan virka- tai toimipaikalla.